Mål og indholdsbeskrivelse

 

 Værdier

 • vi har højt til himlen
 • Vi tror på succesoplevelser

 • Vi vægter udvikling

 • Vi samarbejder

 • Vi sætter høj faglighed i centrum      

 

Læringssyn

 • Vi tilbyder planlagte aktiviteter, som er overvejet pædagogiske, hvor ramme og mål er fastsat, hvor børn har mulighed for læring og udvikling.

 • Vi planlægger aktiviteter ud fra alder, køn, lyst og interesser.

 • Vi planlægger aktiviteter på tværs af faser.

 • Vi er en idræts-SFO, hvor vi har fokus på leg og bevægelse

 • Vi tilbyder dagligt en bred vifte af aktiviteter – både ude og inde – hvor der både er plads til den frie og strukturerede leg

 • Vi tager udgangspunkt i børns ønsker og behov

 

Pædagogiske principper

 • Vi skaber et positivt miljø for både børn og voksne, hvor humor, glæde og gensidig respekt er i fokus.

 • Vi har fokus på, og øver os dagligt i at være anerkendende i vores tankegang og tilgang til børnene.

 • Vi skaber en genkendelig hverdag via vores daglige strukturplan.

 • Vi arbejder i en konstant proces, hvor vi finder på nye og andre handlings- og løsningsmuligheder, for at finde frem til det der lykkedes.

 • Vi møder det enkelte barn, der hvor det er, med plads til deres forskelligheder.

 • Vi samarbejder med børn, forældre, skole, lokalsamfund og eksterne samarbejdspartnere.

 • Vi tilstræber, at skabe et læringsmiljø, hvor der er plads til indlevelse og fordybelse.

 • Vi arbejder med pædagogiske mål og beskrivelser i forbindelse med planlagte projekter og aktiviteter.

 • Vi er i vores tilgang til det pædagogiske arbejde omstillingsparate.

 • Vi udvikler børnenes sociale kompetencer gennem leg og aktiviteter – på tværs af alder og gruppe og igennem vores pædagogiske tilgang.

 

Mål for samspillet

 • Vi har fra august 2012 samarbejdet med klasseteams i indskolingen. Alle kontakt pædagoger mødes med klasseteamet 1 gang om måneden, hvor der tales om børnenes trivsel eller andre relevante emner. Vi holder fælles forældremøder ved skolestart i børnehaveklassen og 1. klasse. Vi er ikke med til alle skole/hjemsamtaler, men der hvor det giver mening. Vi er vikar i indskolingen ved sygdom eller fravær.

 • Vi samarbejder vedrørende alle elever i indskolingen med særlige behov. Arbejdsmøder med PPR. revisitationer, opfølgningsmøder med forældre/skole.

 • SFO har en AKT vejleder, som mødes med skolens AKT vejledere 1 gang om ugen, for at få de bedste mulige forudsætninger til, at kunne samarbejde omkring det enkelte barn.

 • AKT vejlederen mødes også med læsevejledere, læringsvejledere, it-vejledere 1 gang om året, for at afklare fælles kompetencer og samarbejde på tværs.

 • I øjeblikket køres et fælles trivselsforløb for en pigegruppe sammen med SFO og AKT vejlederne fra indskolingen.

 • Vi holder fælles kursusdage og deltager i alle relevante møder - det giver et tættere samarbejde når vi mødes på tværs af faggrupper.

 • Ligeledes er vi med i diverse udvalg på skolen, MED, AMR, PR. festudvalg og andre udvalg som giver mening for os at deltage i.

 • Til skolens årlige skolefest laver SFO teaterforestillingen for indskolingen.

 • Vi samarbejder omkring fælles legeplads til gavn for børnene, da vi er meget bevidste om, at børnene skal røre sig fysisk i frikvarterene og SFO.

 • Fra august 2014 samarbejder SFO og indskolingen om hele skoledagen,for at udfordre alle børn, så de bliver så dygtige de kan, uanset social baggrund. Pædagogen skal med i undervisningen i alle timerne sammen med læren, pædagogen kommer individere til at stå for den understøttende undervisning og lektiehjælp. Pædagogen vil ligeledes være med til at tilrettelægger skoleåret i samarbejde med læren.

 •  Vi har fælles ledelsesteam. Det giver den bedste forståelse for hinandens udfordringer og visioner. Vi udvikler ”en fælles skole” og ikke SFO og skole.

 

Læringsmiljø

 • Vi laver hvert halve år en aktivitetsplan, som har et varieret udbud af aktiviteter, hvor der er fokus på idræt, leg, bevægelse, kreativitet, natur samt faste traditioner som, Lucia, teater, hyttetur og bedsteforældredag.

 • Vi fordyber os i emneuger og projekter.

 • I hverdagen er der rig plads til spontanitet i de givne rammer.

 • Vi har en fast strukturplan for personalet, som er drivkraften der gør, at de planlagte og spontane aktiviteter lykkedes.

 • Vi skaber et inspirerede, alsidig og tidssvarende læringsmiljø, udfra de mål, formål, metoder og evalueringer vi udarbejder.

 

Medindflydelse/medinddragelse

 • Galaksen har børnemøder, hvor de kan ytre deres ønsker til aktiviteter og indhold i deres hverdag.

 • 0-2 kl´s børn kan foreslå aktiviteter, som de voksne tager med til planlægningen.

 • Vi indfører børnemøder i de forskellige faser.

 • Vi giver rum, plads og ressourcer til børns spontane leg.

 • Børn vælger selv til og fra i de daglige aktiviteter.

 

selvvalgte aktiviteter

 • Det gøres ved vores årsplan og strukturplan, som tilgodeser at vores ressourcer til voksenstyrede aktiviteter og børns spontane aktiviteter bliver ligeligt fordelt.

 

kontaktperson

 • Inden skoleåret starter, har vi delt børnene op i trin.

 • Til hvert trin, er der et fast personale tilknyttet.

 • Børnene er delt op i grupper – hver gruppe er tilknyttet mindst en pædagog og en medhjælper som primære kontaktpersoner.

 

Forældresamarbejde

Vi samarbejder og informerer via:

 • Skolebestyrelse

 • Daglig dialog

 • Forældreintra

 • Nyhedsbreve og foldere

 • Informationsaftener

 • Forældremøder

 • Forældrearrangementer

 

 • Vi sender mål og indholdsbeskrivelser ud for de aktiviteter vi laver, og derved har forældrene mulighed for at respondere.

 

Sociale relationer

 • Vi laver målrettede aktiviteter, hvor fællesskaber og sociale relationer er i fokus.

 • SFO´s fysiske rammer appellerer til leg der skaber sociale relationer.

 • Vi støtter børnene til succes i relationen, ved at være den observerende, lyttende og hjælpende voksne i leg og konfliktløsning.

 • Vi prioriterer tæt dialog og samarbejde med forældrene omkring barnets trivsel.

 

Særlige behov

 • Vi giver dem en struktureret og forudsigelig hverdag

 • Vi arbejder bevidst med at være tydelige voksne.

 • Vi arbejder med ”fælles fodslag” – fælles pædagogisk holdning

 • Vi er omstillingsparate, og møder barnet hvor det er.

 • Vi øver os dagligt i, at arbejde anerkendende.

 • Vi laver handleplaner.

 

Inklusion

 • Vi har AKT-vejledere i både SFO og skole, som jævnlig mødes for at samarbejde omkring det enkelte barn eller grupper af børn.

 • Vi har fælles teammøder med børnenes klasselærer

 • Vi har fælles temadage vedr. inklusion.

 

Sundhed og bevægelse

 • Vi er en certificeret idrætssfo, som igennem vores daglige aktiviteter og planlagte projekter sætter fokus på idræt, leg og bevægelse.

 • Vi har en daglig struktur, som gør, at alle børn skal ud og røre sig mindst en time hver dag, mellem kl. 12 og 13

 • Vi tænker nye alternativer og nye muligheder for udnyttelse af fysisk udfoldelse.

 • Vi har forskellige legeredskaber som appellerer til fysisk udfoldelse.

 • Vi har et samarbejde med de lokale idrætsforeninger om et bevægelsestilbud til vores børn.

 • Vi tilbyder børn, at være med i en sund frugtordning, hvor de kan få et lille måltid hver eftermiddag.

 

Lektiestøtte

 • Børnene er altid velkomne til at lave deres lektier i SFO, og mulighed for at få lektiehjælp af en voksen

 

Sammenhængende overgange

 • Vi har brobygning mellem børnehaver, skoler og SFO, som sikrer en sammenhængende overgang for barnet.

 • SFO har en gennemgående pædagog, der deltager i hele forløbet fra kl. 8.00 – 11.30 i alle ugerne.

 • SFO-pædagogen deltager også i forældresamtalerne i børnehaverne.

 

Dagtilbuddets pædagogiske læreplaner

 • Vi har ikke tidlig SFO-start, men brobygning.

 • Perioden strækker sig fra uge 40 til og med uge 25

 • Perioden er inddelt i 3 perioder, med forskelligt indhold.

 • Fagpersonale fra børnehaver, børnehaveklasser og SFO planlægger indholdet sammen.

 

Politiske indsatsområder

Sprog og læsepolitik

 • Vi har hen over året, i vores aktivitetsplan, fokus på sprog igennem teaterprojekter, sang og rytmik. Derudover giver vi børnene rum og rammer til spontant at indleve sig i drama og dans.
 • I 0-1 klasse arbejder vi med, at skaber en fælles kultur, når vi spiser, hvor der tages forskellige emner og lege op, hvor sproget er en del af det. Der bliver læst bøger eller sunget sange, som styrker den sproglige udvikling.
 • I 2-3 klasse udarbejdes aktiviteter der styrker læse og skriveprocessen. Dette gøres ved, at børnene er med til at skrive tekster til teateret, eller læse roller. De skriver punkter på dagsorden til børnemødet. De bruger biblioteket hvor de låner bøger, eller skriver små beskeder til hinanden via computer.
 • ?

Mad og måltidspolitik

 • Vi spiser frokost hver dag med børnene, fordi det er vigtigt at børnene får et sundt måltid inden de skal ud og bevæge sig.

 • Børnene har brug for at få noget energi der, da mange børn glemmer at spise deres madpakker i skolen. Alle børn skal ud 1 time, hvor der sætte nogle udeaktiviteter i gang. Det gør vi fordi, fysisk udfoldelse giver glade og tilfredse børn, hvor konflikter mellem børnene mindskes markant.

 • Vi har fokus på sund kost via vores sunde frugtordning, som alle børn får tilbudt at være med i. Vi er en integreret del af skolen og har derfor fælles kostpolitik.

It og medieplan

 • Børnene har mulighed for at spille spil og læringsspil på computer i SFO. Vi har fælles retningslinier for brug af computere mellem SFO og skole, dog har vi valgt at strukturere aktiviteten således, at der er faste rammer og regler for, hvad og hvornår man må bruge computeren. Vi er bevidste om, at de digitale medier optager en stor del af børnenes fritid, samtidig skal der også gives andre alsidige tilbud som styrker deres kompetencer og færdigheder.
 • Børnene har et fælles login til pc´erne, som kan bruges i SFO og skole, hvor de kan arbejde videre med de digitale emner, som de har påbegyndt i skolen.
 • Vi gør brug af biblioteket og it-vejleder til at finde de bedste programmer.
 • Børnene i Galaksen (2-3 kl.) bruger også skoleintra eller youtube til at finde oplysninger omkring musik, sport osv.
 • Vores mål er, at gøre mere brug af de digitale medier, som Ipad, kameraer og billedprogrammer, fordi det beskriver børnenes verden og hvad de er optaget af. Børn der ikke kan læse endnu eller læsesvage elever, har derfor også mulighed for at være med, da de kan beskrive det via billeder.